Diamonds;
O'HARA GLASS CO. LTD. No. 725 (OMN)
• AKA: Daisy in Diamond
O'Hara Glass Company LTD (Pittsburgh, PA. Company Operated: 1875-1891), Introduced: 1886 Introduced
• O'Hara Glass Co., ca. 1886; U.S. Glass Co., ca. 1891
• Motifs: (Diamonds), (Panels), (Fine Cut)