Diamonds;
UNITED STATES GLASS CO. No. 15048 PENNSYLVANIA (OMN)
• AKA: Balder; Kamoni; Pennsylvania; States series
United States Glass Company (Pittsburgh-PA, Company Operated: 1891-1962) , Introduced: 1897 Introduced

• Motifs: (Diamonds), (Ovals, Pointed), (Diamond Point)

PREVIOUS PAGE     NEXT PAGE